Logo
deutsch magyar magyar
    KontakteDownload
     
Beraterlogin
Silber Standards Bilder
 
 
 

Pfeil rechts MG-Network

Ogólne Warunki  Zawierania  Umów

Line

§ 1.  Zakres Obowiązywania:

W stosunkach handlowych między MG Marketing Spółka z o.o. [ GmbH ] a Zamawiającym obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Zawierania Umów w wersji obowiązującej w momencie Zamówienia. Różniących się warunków Zamawiającego MG Marketing  nie uznaje, chyba, że MG Marketing Spółka z o.o. zgodziłaby się wyraźnie na ich obowiązywanie na piśmie. 

 

§ 2.  Obowiązek informowania:

Spółka MG Marketing GmbH: wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Norymberdze pod numerem  HRB 23296, ustawowy przedstawiciel: MG Marketing GmbH – Edison Straße 60 – 90431 Norymberga – reprezentowana przez prezesa mającego prawo do samodzielnego reprezentowania Pani Aneta Zumkeller – Tel.: +49 [0]911 / 2 165 876  – Fax.: +49 [0]911 / 2 165 878.

 

§ 3.  Uznanie:
Ogólne Warunki Zawierania Umów spółki MG Marketing GmbH  akceptowane są wyraźnie i uznane wraz z podpisaniem Zamówienia.

§ 4.  Zawarcie umowy:
Zamówienie stanowi ofertę dla spółki MG Marketing GmbH  do zawarcia umowy kupna. Umowa kupna dochodzi do skutku dopiero wtedy, kiedy płatność za zamówiony towar/ zamówione towary wpłynie na konto MG Marketing GmbH. Potwierdzenie kupna następuje najpóźniej następnego dnia roboczego e-mailem, drogą pocztową lub faxem. Partnerem umowy jest spółka MG Marketing GmbH.  MG Marketing GmbH nie oferuje produktów do kupowania przez małoletnich. Także nasze produkty dla dzieci mogą być kupione tylko przez dorosłych, którzy ukończyli 18. rok życia.

 

§ 5.  Prawo do odwołania:

Zamówienie można odwołać w ciągu dwóch tygodni bez podania powodów w formie tekstowej [ list, fax, e-mail]. Termin rozpoczyna się najwcześniej od otrzymania pouczenia. Do zachowania okresu odwołania wystarczy odesłanie odwołania we właściwym czasie. Odwołanie to należy skierować do:  MG Marketing GmbH  –  Edison Straße 60  –  90431 Nürnberg

 

§ 6.  Brak prawa do odwołania:

Według § 312d, ust. 4, cyfra 6  k.c.  nie zachodzi prawo do odwołania, jeżeli przedmiotem dostawy są towary, których cena na rynku finansowym ulega wahaniom, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie terminu odwołania.

 

§ 7.  Gwarancja:

Spółka MG Marketing GmbH zapewnia fizyczne wydanie sprzedanych metali szlachetnych w danej cenie sprzedaży. Formą i rodzajami metali szlachetnych są powszechne sztabki [czyste złoto to sztabki 1 gramowe, 2,5 gramowe, 5 gramowe albo 10 gramowe, a czyste srebro to sztabki 10 g, 20 g, 31,1 g  albo 50 gramowe, przy czym możliwe na życzenie są większe jednostki], a odpowiadają one standardom London Good Delivery  jak i  Dubai Good Delivery.

 

§ 8.  Płatność:

Klient płaci za towar przelewem, ewentualnie stałym zleceniem bankowym. Płatności te muszą być zapisane na dobro naszego rachunku przez kraj i zagranicę bez opłat i kosztów bankowych.

 

§ 9.  Zastrzeżenie własności:

Spółka MG Marketing GmbH  zastrzega sobie prawo własności swojego świadczenia do momentu całkowitego uregulowania płatności towaru.

 

§ 10.  Ceny i wysyłka:

Zaoferowane ceny – aktualne w dany dzień pod  www.mg-marketing.de  - rozumiane są jako ceny brutto łącznie z VAT -em bez ceł, ubezpieczenia i bez kosztów wysyłki. Klient musi uiścić VAT - jeżeli taki przypadnie  – jak również pozostałe wyżej wymienione koszty przy wydaniu towaru w kraju, a przy wydaniu za granicę [ importowy ] – podatek obrotowy. Zamówiony towar wysłany zostanie w ciągu 2-6 tygodni  od wpłynięcia płatności na podany adres wysyłkowy. Dostawa może się przeciągnąć w czasie z powodu zbyt małych zapasów w magazynie. Klient będzie wtedy o tym poinformowany e-mailem. Ceny za ubezpieczoną przesyłkę kurierską są obliczane według kalkulatora kosztów wysyłki na stronie internetowej www.mg-marketing.de/versand (dotyczy wysyłki jednorazowej powyżej 1000 €). Towar zostanie dostarczony wyłącznie ubezpieczonym transportem rzeczy wartościowych.  

 

§ 11.  Abonament na metale szlachetne:

Dostarczane będą zgodnie z wyborem co 3 albo 6 miesięcy automatycznie  sztabki złota o wadze 1g, 2,5 g, 5 g albo 10 g albo sztabki srebra o wadze 10 g, 20 g, 31,1 g  albo 50 g. Dostarczane jednostki obliczane będą według kursu dnia  każdorazowego aktualnego cennika [www.mg-marketing.de] wpływu płatności odpowiednio 3. albo 6. kwoty częściowej na konto MG Marketing GmbH. Ewentualna nadwyżka wpłaconych kwot zapisana będzie  na dobro następnej dostawy. Koszty za każdą wysyłkę w wysokości 9,90 € [ łącznie z VAT-em ] na terenie Niemiec lub 19,90 €   [ łącznie z VAT-em ] na terenie krajów Uni Europejskiej, w tym Szwajcarii, ponosi klient. Okres abonamentu nie jest objęty limitem czasowym. Miesięczna opłata może zostać w każdej chwili zawieszona.

 

§ 12.  Odpowiedzialność:

Nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, jeżeli nie jest spowodowana umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązku, za które my odpowiadamy. Odnosi się to także  do naruszeń obowiązku naszych ustawowych przedstawicieli  i pomocników.

 

§ 13.  Usterki:

Klient musi zbadać nasze świadczenie niezwłocznie po otrzymaniu i zgłosić na piśmie widoczne usterki w ciągu trzech dni [ liczy się stempel pocztowy ].

 

§ 14.  Ochrona Danych:

Dane klienta traktowane są poufnie zgodnie z postanowieniami Federalnej Ustawy o Ochronie  Danych.

 

§ 15.  Stosowane Prawo / Właściwość Miejscowa Sądu / Miejsce Realizacji:

Obowiązuje prawo niemieckie, jeżeli nie powoła się na odpowiednie zastosowanie innych norm. Właściwość miejscowa sądu i miejsce realizacji to Norymberga.

 

§ 16.  Forma pisemna:

Wszelkie uzgodnienia wymagają formy pisemnej. Odnosi się to również do odstąpienia od formy pisemnej.

 

§ 17.  Klauzula salwatoryjna:

Gdyby pojedyncze postanowienia powyższej umowy zawartej z klientem na podstawie Ogólnych Warunków Zawierania Umów okazały się bezskuteczne, to nienaruszona jest przez to skuteczność pozostałych postanowień umowy. Postanowienie nieważne, niejasne albo niewykonalne należy tak zastąpić lub interpretować, by przez to osiągnąć można było zamierzony cel ekonomiczny. Luki należy wypełnić odpowiednio do zamierzonego celu ekonomicznego.
MG Marketing GmbH Telefon: +49 (0)911. 2 165 876
Edison Straße 60 Telefax: +49 (0)911. 2 165 878
90431 Nürnberg E-Mail: info@mg-marketing.de

 

Pouczenie w sprawie odwołania:

Powyższe zamówienie można odwołać w ciągu 14 dni  od pouczenia o prawie do odwołania bez podania powodów poprzez złożenie odwołania w formie tekstowej [ list, fax, e-mail ]. Okres ten zaczyna się od  przedstawienia klientowi pouczenia o odwołaniu. Prawo do odwołania wygasa  najpóźniej sześć miesięcy od zawarcia umowy. Odwołanie takie można kierować drogą pocztową, faxem lub e-mailem do:  MG Marketing GmbH  –  Edison Straße 60  – 90431 Nürnberg.

 

Brak Prawa do Odwołania:

Według § 312d, ust. 4, cyfra 6  k.c. nie zachodzi prawo do odwołania  jeżeli przedmiotem dostawy są towary, których cena na rynku finansowym ulega wahaniom, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie terminu odwołania.

 

Skutki Odwołania:                                                                                                                                                                                 Przy prawie do odwołania zastosowanie mają, jeżeli nie ustali się inaczej, przepisy o ustawowym odstąpieniu, analogicznie do § 346  k.c. Według tego przyjęte świadczenia należy oddać, a pobrane korzyści zwrócić.

 

Stan na dzień: 08.09.2011

 
Unbenanntes Dokument
CENNIK | IMPRESSUM | OWU |

Wszystkie prawa zastrzeżone - © 2013 MG Marketing GmbH, Norymberga - tel. +49 (0) 911 2165876 – Zaprojektowane przez DER MEDIENARCHITEKT